ul. Krótka 3, 76-270 Ustka          Telefon.: (59) 8154-840         email: sekretariat@utbs.pl        

[fields_manage_240]

Informacja z przetargu w dniu 02.06.2023r. - KLIKNIJ I OTWÓRZ TEKST

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego z dnia 06.10.2022r. pdf

Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej przy ul. Pl. Wolności w Ustce - KLIKNIJ I OTWÓRZ TEKST Z ZAŁĄCZNIKAMI

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.09.2022r. pdf

Ogłoszenie - KLIKNIJ I OTWÓRZ TEKST OGŁOSZENIA

Ogłoszenie - KLIKNIJ I OTWÓRZ TEKST

Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej przy ul. Pl. Wolności w Ustce - KLIKNIJ I OTWÓRZ TEKST Z ZAŁĄCZNIKAMI

Informacja-środki przeznaczone na realizację zadania pdf

Załącznik graficzny

Wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia z dnia 21.09.2022r. pdf

Zdjęcie budynku - nr 1

Balustrady - zamieszczono w dniu 21.09.2022r. zip

Zdjęcie budynku - nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.12.09.2022r. pdf

Modyfikacja treści Specyfikacji warunków zamówienia z dn. 12.09.2022r. pdf

Wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia z dnia 05.09.2022r. pdf.

Ogłoszenie o zamówieniu - KLIKNIJ I OTWÓRZ TEKST

Informacja-identyfikator postępowania miniPortal - KLIKNIJI OTWÓRZ TEKST pdf.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - KLIKNIJ I OTWÓRZ TEKST

Zał. Nr 1 do SWZ - Formularz oferty doc.

Zał. Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania doc.

Zał. Nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu doc.

Zał. Nr 4 do SWZ - Wzór umowy pdf.

Zał. Nr 5 do SWZ - Wykaz osób doc.

Zał. Nr 6 do SWZ - Informacja w zakresie grupy kapitałowej doc.

Zał. Nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego doc.

Zał Nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa zip.

Zał. Nr 9 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zip.

Zał. Nr 10 do SWZ - Przedmiary robór zip.

Zał. Nr 11 do SWZ - Wzór kosztorysu doc.

Zał. Nr 12 do SWZ - Wzór harmonogramu doc.

Login | Created by DataMomentum