Historia UTBS

Serdecznie witam na stronie Usteckiego TBS spółki z o.o. w Ustce

 

W dniu 27 listopada 1997 roku Rada Miejska w Ustce podjęła uchwałę nr IX/50/97 o przystąpieniu do powołania Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do grudnia 1998 roku trwały prace związane z przyjęciem aktu założycielskiego spółki wraz z uzgodnieniem jego treści z Urzędem Mieszkalnictwa.

 

Jednocześnie trwały prace nad przejęciem od Ministerstwa Obrony terenu przy ul. Wilczej ( obecnie ul. Kościelniaka ) po jednostce wojskowej obsługującej Poligon Wojskowy Wicko tzw. "Komendzie Poligonu ". Po skomunalizowaniu tj. przejęciu na mienie miejskie, teren ten Rada Miejska przekazała później spółce pod realizację społecznego budownictwa czynszowego.

 

W grudniu 1998 r. na funkcję prezesa spółki powołano P. Edwarda Rokosza, powierzając mu organizację spółki i rozpoczęcie działalności. Osobowość prawną spółka uzyskała w dniu 19. 02.1999 roku przez wpis do Rejestru Handlowego Sądu Gospodarczego w Słupsku pod numerem RHB - 1596, i z tym dniem rozpoczęła działalność. Pierwszą siedzibą spółki był pokój przy ul. M. Polskiej 40 ( budynek Urzędu Miejskiego ), a pracownikami byli: P. Edward Rokosz - prezes (1etat) i P. Danuta Dębowska - gł. księgowy ( 1/4 etatu). Kapitał założycielski spółki wynosił 4 tys. zł, a na rozpoczęcie działalności, w tym na pierwsze prace projektowe Rada Miejska udzieliła spółce wsparcia w wysokości 192 tys. zł.

 

Ponieważ przejęty od wojska teren był terenem leśnym, w 1999 r. uruchomiono procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Kościelniaka. Spółka natomiast przystąpiła do porządkowania terenu,procedury wylesienia i projektowania pierwszych budynków.

 

W marcu 1999 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustce. Likwidacja tego zakładu zakończyła się 30.06.1999 roku.

Od 01.05.1999 roku Usteckie TBS sp. z o.o. na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z Zarządem Miejskim w Ustce przejęła zarządzanie mieszkaniowym mieniem komunalnym i cmentarzami. Zastąpiła również likwidowany właśnie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w zarządzaniu ponad 90 / wówczas / wspólnotami mieszkaniowymi. Również od maja spółka przejęła część pracowników likwidowanego ZGM. Spółka zmieniła również adres swojej siedziby z ul. M. Polskiej 40 na ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5.

 

W maju 1999r. rozpoczął się proces przygotowania pierwszej " tebeesowskiej" inwestycji polegającej na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu całej działki przy ul. Kościelniaka na osiedle mieszkaniowe Usteckiego TBS, uzbrojenia terenu oraz kompletu dokumentacji budowlanej pierwszego budynku - Kościelniaka 1, a wskutek dużego zainteresowania - również dokumentacji następnego budynku - Kościelniaka 11. W czerwcu i lipcu 2001 r. budynki te przekazane zostały do eksploatacji / łącznie 87 mieszkań o różnej powierzchni /. Korzystając z kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w sposób dynamiczny spółka przeprowadziła w latach 2002 - 2009 kolejne inwestycje :

  • Kościelniaka 17 i 19 z 72 mieszkaniami,
  • Kościelniaka 13 i 15 z 53 mieszkaniami,
  • Kościelniaka 3, 7, 9 z 94 mieszkaniami,
  • Kościelniaka 5 i Bakuły 1 z 83 mieszkaniami,
  • Grunwaldzka 39 A,B.C.D.E ze 102 mieszkaniami.

Łącznie spółka wybudowała 491 mieszkań o pow. użytkowej 23.627,66 m2 oraz 9 lokali użytkowych o pow. 738,28 m2.

 

Na wybudowanie tych mieszkań spółka zaciągnęła 34.669.000,00 zł kredytu. Dzięki terminowym wykonywaniu inwestycji uzyskała umorzenie części kredytów w wysokości 3.741.539,92 zł. Łączne zadłużenie spółki z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2010 rok wynosi : 30.376.903,54 zł , natomiast wartość rynkowa wybudowanych mieszkań i lokali ok. 120 mln zł

 

Od 2006 roku spółka aktywnie uczestniczy w procesie rewitalizacji Starej Ustki w części polegającej na odbudowie budynków z zachowaniem ich architektury i historycznej zabudowy. .Do tej pory odbudowano 12 nieruchomości składających się z 15 budynków. Są to : Kosynierów 5, 5a, 9, 22 i 22a; M. Polskiej 8, 30, 76, 78, 78a; Mała 1, Sprzymierzeńców 2; Beniowskiego 3; Kaszubska 5. W trakcie budowy są trzy kolejne trzy budynki : M. Polskiej 23, Kosynierów 11 i Kosynierów 15 , a następnych czterech budynków przygotowywana jest dokumentacja : Kosynierów 1, Kosynierów 7, Kaszubska 4 i Beniowskiego 14. Proces odbudowy tych budynków nie byłby możliwy bez prowadzonej przez spółkę budowy mieszkań - która to działalność zapewniała również mieszkania dla osób z budynków poddanych rewitalizacji. Łącznie w wybudowanych przez spółkę 491 mieszkaniach, w 194 mieszkają osoby wskazane przez Miasto Ustka.

 

Od początku swojej działalności spółka w oparciu o posiadane przez trzech pracowników licencje zarządcy nieruchomości, oprócz zarządzania mieniem komunalnym, aktywnie prowadzi działalność w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. W Ustce jest największym zarządcą wspólnot mieszkaniowych (zarządza ponad 125 wspólnotami ) - tą działalność spółka będzie ciągle rozwijała. Znaczna część "naszych" wspólnot przeprowadziła, przeprowadza bądź planuje przeprowadzić remonty termomodernizacyjne swoich budynków przyczyniając się znacznie do poprawy estetyki w naszym mieście.

 

Ustka 20.01.2011 r. Edward Rokosz
Prezes Zarządu
Usteckie TBS Sp. z o. o.