Pliki do pobrania

Druki - wzory pism do wykorzystania/pobrania:

 

 

Informacja dotycząca cesji partycypacji         

 

              

        Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 roku poz. 1020) osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, może bez zgody Towarzystwa dokonywać przeniesienia praw  i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie najemcy, pod warunkiem że najemca jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym tej osoby. Najemca jak i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie mogą posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustki oraz spełniają pozostałe wymogi określone w ustawie.

 

              

 

Uwaga:
Do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie PDF należy ściągnąć i zainstalować darmowy program Acrobat Reader.